Tube Rental Prices

Paparazzi Tube $50/day 3 Person
Big Mable Tube $50/day 4 Person
Blast off tubes $30/day 2 Person